• head_banner_01
  • head_banner_02

Önümlerimiz

Zawod, göwrelilik guşagynyň göwrelilik guşagyny gönüden-göni öndürýär Bel bel abodomial lomber arka göwrelilik guşagy

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: S / M / L / XL

Reňki: Gara, Ak, Goňur, Gülgüne

Göwreli aýalyň garyn kemeriniň esasy wezipesi göwreli aýallara garnyny götermäge kömek etmekdir.Garnynyň birneme uludygyny duýýanlara we agyr ýöränlerinde ellerini ulanmaga mätäç bolanlara, esasanam çanaklygy birleşdirýän baglarda boş agyry duýýan göwreli aýallar üçin kömek edýär.Garyn kemeri arka goldaw berip biler.Düwünçegiň bozulmagy hem bar.Lukman kelläniň ýagdaýyna geçmek üçin daşarky inwersiýa operasiýasyny geçirenden soň, öňki bozulma ýagdaýyna gaýdyp gelmezligi üçin, çäklendirmek üçin garyn goldawy ulanylyp bilner.

Garyn goldaw gaýyşlary diňe bir garyn götermäge kömek etmän, göwreli aýallara göwrelilik döwründe çalt hereket etmäge we düwünçege durnuklylyk duýgusyny döredip, dogry duruşyny saklamaga kömek edýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

10 11 12 13 14 15 16


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň