• head_banner_01
  • head_banner_02

Önümlerimiz

Lukmançylyk ortopediki ýatgy ýakasy Bir gezek ulanylýan ýatgy ýakasy

Gysga düşündiriş:

Bir boýnuň dyrnagyndaky dört, köp wezipeli boýnuň dyrnagy ýa-da boýnuny düzediji hökmünde hem tanalýar, geçirmek üçin birnäçe adam gerek bolanda geýip we ulanyp bolýar.

SIZE: Çagalar we ulular S / M / L.

 

 


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Bir boýnundaky dört adamyň funksional aýratynlyklary:

 

1. simpleönekeý gurluş we aňsat işlemek.

 

2. Içki materiallar ýumşak bolup, geýilende ýaralananlara rahat duýgy döredýär, ikinji derejeli çyzuwlaryň öňüni alýar.

 

3. Berkidilen gulp, boýnuň ýaýynyň durnuklylygyny we simmetriýasyny üpjün edýär.

4. Dürli adamlar üçin saýlamak üçin dürli ululyklar bar we önüm ulanylanda hakyky ýagdaýlara görä aňsat sazlamak üçin anyk nyşanlary bar.

 

5. Metalsyz meýilnamany saýlamak, adaty KT we beýleki gözleglere mümkinçilik berýär.

 

6. Uly howa ýollary, karotid arteriýa gözegçiligini ýeňilleşdirýär.

 

7. Yzky açylyş meýilnamasy diagnoz we howa çalşygy üçin amatly.

Boýnuň diregindäki dört, gyssagly boýun goldawy diýlip hem bilinýär, boýnuň goldawynyň dört ölçegini birine birleşdirýär, hassalaryň islän wagty boýn goldawynyň dogry ölçegini alyp biljekdigini üpjün edýär.Bu boýnuň dyrnagy uly ýaşly hassalaryň hemmesine laýyk gelýär we ýaralananlar üçin boýny berkitmegi üpjün edýär.Düzülip bilinýän ýatgy oňurgasy düzediji dört pozisiýa bölünýär we hassanyň boýnunyň ululygyna görä saýlanyp bilner, şol sanda TALL (beýik), DÜZGÜN (umumy), Gysga (gysga) we NOOK (boýnuňyz ýok).Her bir näsaga degişli ululygy tapmaga mümkinçilik beriň.Gurnanyňyzda, PUSH TO LOCK düwmesini degişli ýere (gyzyl meýdança) açyň we sazlaň, soňra hassanyň boýnuna dakmak üçin gulp enjamyny basyň.Halas ediş sahnasy diýseň dartgynly we işli bolanda, boýnuň dyrnagynyň ululygy barada alada etmeli däl.

 

Boýnuň dyrnaklaryny ulanmagyň çäreleri

 

Mysal üçin, ýatgydaky oňurga operasiýasyny geçirýän näsaglar, operasiýadan soň 1-3 aý boýny dakynmalydyrlar.Iş bilen meşgullananyňyzda boýnuňyzy dakyň we düşekde dynç alanyňyzda aýyryň.Boýnuň dyrnagyny geýeniňde kitap okamak, gazet we ş.m. täsir etmeýär we boýn henizem dynç alýar.Boýnuň goldawyny ulananyňyzda, degişli berklige üns bermek hem möhümdir, sebäbi ne gaty boş, ne-de gaty boýnuňy gorap we düzedip bilmeýär.Ulanylanda eňegiň we boýnuň ýaralarynyň öňüni almak üçin boýnuň ýaýynyň içine kiçijik pagta polotensasy ýa-da doka goýup bolýar.Pyýada ýöräp barýarka kelläni aşak düşürip bolmaýandygy sebäpli, ýykylmazlyk üçin haýal we seresaplylyk bilen ýöremek möhümdir.

主 图 7 主 图 6 主 图 9


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň