• head_banner_01
  • head_banner_02

Mahabatlandyrmak üçin dyz dyzlary hakda

Dyz dyzlary bilen tanyşdyryň

Hinge Dnee Brace ylgamak üçin oňat önüm, sport üçin amatly, sebäbi önüm gowy gorag öndürijiligi we dürli görnüşleri bilen ähli dyz bogunlarynyň myşsalaryna, baglaryna we bogunlaryna gowy ideg edip biler.Güýçli goragy bar we şikes ýetmezligi üçin tutuş dyz bogunlarynyň myşsalaryna, baglaryna we bogunlaryna ideg edip biler.Dürli görnüşde bolup, güýçli gorag täsiri bar.Injuryaralanmazlyk üçin ähli dyz bogunlarynyň myşsalaryna, baglaryna we bogunlaryna ideg edip biler.Çeňňek dyzynyň dyrnagy, sport üçin has amatly ýylylygyň çalt ýaýramagy we şemalladyş funksiýasyna eýedir.Şonuň üçin ylganyňyzda saglygyňy netijeli goramak üçin dyz ýassyklaryny saýlap bilersiňiz.

Dyz epmek funksiýasy

Dyz ýassyklarynyň esasy wezipesi gorag we goldaw.Dyz ýassyklary uly gorag meýdançasyna, has giňişleýin öndürijilige we has gowy gorag täsirine eýedir, bu şikesleriň öňüni almakda, dikeldişde we ýaralanan dyz bogunlaryny goramakda rol oýnap biler.Dyz epleri, ähli dyz bogunlarynyň myşsalaryna, bogunlaryna we bogunlaryna ideg edýär.Käbir ösen dyz ýassygynda şoky güýçlendirmek üçin silisiýa jel padleri bar we iki tarapam goragy güýçlendirmek üçin goldaw zolagyny ýokarlandyrýar.Deşikler sport üçin has amatly ýylylygyň çalt ýaýramagy we şemalladyş funksiýasyna eýedir.Dyz bogunlary adam bedenindäki iň çylşyrymly bogunlaryň biridir, töwereginde köp baglar, myşsalar we tendonlar bar.

Intensokary güýçli maşklar we ýokary güýçli daşarky güýçler wagtynda bu "durnukly gurluş" döwülip, ​​şikes ýetip biler.Şonuň üçin köp adamlar dyz bogunlarynyň goragyny güýçlendirmek üçin sport wagtynda dyz eşiklerini geýerler.Dyz bogunlary femur we femur süňkleriniň birleşýän ýeri.Öňünde patella, ortasynda meniskus bar we töwereginde myşsalar we bogunlar goralýar we goralýar.Adatça, adaty ýöränlerinde, dyz çeňňek ýaly hereket edýär, dyz epilmesi ýokary we aşak hereket edýär we yza ýa-da gapdala sokulmaýar.Intöne güýçli hereketde, güýç gaty uly bolany üçin, myşsalaryň baglanyşygynyň güýji ýeterlik däl we ýadawlyk bir elementiň dyzynyň çyzykly däl hereket etmegine ýol açmagyna garaşýar, şu pursatda dyzyň şikeslenmegi ähtimal.Dyz epmek, gorag we goldaw roluny ýerine ýetirýär, dyz epmesini has durnukly ýagdaýda düzýär we şikes alma ähtimallygyny azaldyp bilýän öňünden kesgitlenen traýektoriýa boýunça hereket edýär.

Dyz epmegiň artykmaçlyklary

Warmylylygy saklamak üçin dyzdan ortaça ýoýulmak , dowamly dyz durnuksyzlygy physical fiziki işjeňligiň öňüni alyş we bejeriş usullary m mata matasyndan, gowy howa çalşygy, has gowy gurnamak, goldaw we ýeňil agram üçin ýörite döredilen PP.velkro dizaýny, aýratyn zerurlyklara görä dogry berkidiň.Ulylar we çagalar üçin amatly.Gyş aýlarynda temperatura gaty pes bolýar we töwereginde sowuk howa köp bolýar, bu dyz bogundaky gan aýlanyşyna täsir edip, bir topar kesel döredýär.Adam uzak wagtlap sowuk ýerde bolsa, dyz bogunlaryny goramak üçin çäreleri görmek möhümdir.Ine, diňe doly goramak üçin däl-de, dyz ýassyklary peýdaly bolýar.

habarlar (1)
habarlar (2)
habarlar (3)

Iş wagty: Mart-06-2023