• head_banner_01
  • head_banner_02

Ervatgy oňurgasy flanel ýatgysynyň çekilmegi üçin gowy kömekçi

Düwürtikli boýunlaryň hereketiniň ýörelgesi

Çişirilýän boýnuň dyrnagy diňe bir adaty lukmançylyk boýnuny berkitmek we tormozlamak bilen çäklenmän, eýsem çekmek funksiýasyna hem eýedir. Boýny uzatmak üçin howa ýassygynyň beýikligini çişirmek we sazlamak arkaly işleýär.Boýnuňy uzaltmak bilen, boýnuň myşsalaryndaky dartgynlygy aýyrmak we myşsalaryň dartylmagy sebäpli dörän agyrylary ýeňletmek mümkindir. Düwürtikli boýnuň kellesi kelläni goldandan soň, kelläniň ýatgy oňurgasyna basyşyny azaldyp, arasyndaky boşlugy artdyryp biler. ýatgydaky oňurga we süňk, nerwiň gysylmagyny ýa-da uzalmagyny ýeňilleşdirýär we ýokarky agzanyň çişmegini gowulandyrýar.

Düwürtikli boýnuň dyrnagy, boýun agyrylary bolan käbir näsaglar üçin, şol sanda ýatgynyň spondilozy, ýatgy diski herniasy we başgalar üçin amatlydyr. Boýnuň ýiti şikeslenmegi ýa-da ýatgynyň spondilozynyň ýiti hüjümi wagtynda dörän boýnuň dyrnagy, döredilen reaksiýa güýji arkaly kelläni ýokaryk galdyrmakdyr. egnine, döşüne we arkasyna basyp, ýatgy oňurgasyny düzetmek üçin kelläni goraň.

Ulanyş usuly

Boýnuň dyrnagy boýnuň arkasyna berkidilýär we ýuwaş-ýuwaşdan çişýär.Kelle göterilişini duýanda, çişmegi bes ediň we birnäçe sekuntlap ​​synlaň.Eger oňaýsyzlyk ýok bolsa, boýnuňyzyň arkasynda dartgynlyk bolýança çişmegi dowam etdirmäge synanyşyň we çişmegi bes ediň.Käbir hassalarda bu barada birneme tejribe gazanylandan soň, agyryny ýeňilleşdirýän ýa-da ukusyz bolýan derejä çenli çişirilip bilner.Inflýasiýadan soň, ýagdaýa görä, adatça 20 ~ 30 minutdan soň belli bir wagt dynç alyň, soňra bolsa belli bir wagt inflýasiýa ediň.Ulanylanda, synlamaga üns beriň, eger demikmek, döşüň gysylmagy, baş aýlanmagy, agyry ýa-da agyrmak bar bolsa, biraz howany goýbermek ýa-da boýnuň dyrnagynyň ugruny sazlamak maslahat berilýär, ýok bolsa, zerurdyr derrew ulanmagy bes etmek üçin hünärmen lukmanyň görkezmesini soraň.

habarlar (1)
habarlar (2)
habarlar (3)
habarlar (4)
habarlar (5)

Iş wagty: Mart-06-2023