• head_banner_01
  • head_banner_02

Önümlerimiz

Zawod öndürijisi ýokary hilli dem alýan bilek dyrnagy Karpal tuneli bilek el goldawyny öndürýär

Gysga düşündiriş:

Goluň döwülmeginden, bilek süňküniň döwülmeginden, karpal tunnel sindromyndan soň dikeldiş

Ölçeg


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

1

Aýratynlyk:

Gowy berkitme täsiri bolan PP polipropilen material tagtasy

Easyeňil geýmek üçin ýokary ýelmeşýän “Velcro”

Geýmek üçin amatly ýumşak we dem alýan mata

Thearalanan He dalak günäniň bilek bogunyny düzedip biler, bilek bogunyna ikinji derejeli şikes ýetmeginiň öňüni alyp, ýaralanan bilek bogunynyň has çalt dikelmegine kömek edip biler.

Bilekiň daşky böleginde ýerleşýän we iki ujuna bölünen radiusdaky çişleri düzeltmek üçin ulanylyp bilner.Esasy ýüze çykmalar: güýç ulanylanda ýa-da göterilende bilekdäki agyry;Radiusyň stiloid prosesinde näziklik bar we gaty düwün duýulýar.

Barmagyň bogun döwüklerini düzeltmek üçin ulanylyp bilner.Barmagyň bogunlarynyň döwülmegi barmak agyrysyna, çişmä we beýleki alamatlara sebäp bolup biler.Activityerli ýerlerde işjeňlik bilen baglanyşykly agyry alamatlary ýüze çykar.Işledilende agyry ep-esli güýçlener we döwülen ýer ep-esli çişer.Mundan başga-da, barmaklaryň distal ujundaky çişirme we işjeň gan akma döwükleri hem bolup biler

 

Bilek bogun we berk gaýyş: Bu önüm ýokary hilli sintetiki materiallardan ýasalýar we sürtülme patch çeýeligi sazlaýar.Bilek we palma dynçlygy ýokary hilli alýumin garyndysyndan ýasalýar we egrilik zerurlyklara görä sazlanyp bilner.Belli bir derejede gipsiň ornuny tutup, ýüzüni rahat we arassalamak aňsatlaşdyrýar

 

Esasan bilek bogunlary, döwükler, süýşmeler we ş.m. ýaly berkitmelere mätäç, ulanmak üçin amatly we hil taýdan ygtybarly hassalar üçin amatly!

 

Fiksasiýa üçin alýumin plastinka bilen enjamlaşdyrylan, ulanmak aňsat we dem alýan mata.

 

Önümiň beýany:

Bu önüm ýokary hilli sintetiki materiallardan ýasalýar we sürtülme patch çeýeligi sazlaýar.Alýumin garyndysyndan bilek we palma dynçlygy hökmünde ýasalýar we egrilik zerurlyklara görä sazlanyp bilner.Metakarpal we bilek döwüklerinden, aýrylmalardan we bogun şikeslerinden soň, şeýle hem dikeldiş döwründe şepagat uýalary üçin amatlydyr.Gips belli bir derejede çalşyp biler we ýönekeý, amatly we ýuwulyp bilner.

 

Önümiň görkezilmegi

önüm_display (1)
önüm_display (2)
önüm_display (3)
önüm_display (4)
önüm_display (5)

Boýnuň ýumşak idegi, gubka boýnuna ideg

Orta dykyzlykly gubkadan ýasalan ýumşak boýun ideg gubka, adam boýnunyň şekiline görä, hökmany we arka ýassyk, berkitmek we düzeltmek üçin niýetlenendir.
Boýnuň işi kelläniň we boýnuň egilmeginiň, yza egilmeginiň we burulmagynyň öňüni alyp biler, ýatgy oňurgasyny gorap biler, boýnuň basyşyny azaldyp, erkin geýip biler.

Boýnuň goldawy

Boýnuň goldawy, adatça boýnuň ýakasy diýlip atlandyrylýan, ýatgynyň spondilozy üçin kömekçi bejeriş guraly bolup, esasan ýatgynyň döwülmegi we ýerini azaltmak üçin ulanylýan lukmançylyk daşarky berkitme ýaýyna degişlidir.

Gubka ýakasy

Gubka ýakasy, oňurganyň oňurga berkitmesi, lukmançylyk daşarky berkitme ýaýyna degişlidir, önüm ýokary dykyzlykly gubkadan ýasalýar, geýmek üçin amatly we bogun jadyly berkidiji.Icalatgynyň ýumşak ýumşaklygy, agyry, ukusyzlyk we beýleki alamatlar üçin amatlydyr.Esasan goldaw beriji we düzediji rol oýnaýar.

Boýnuň ýumşak goldawy softumşak boýun goldawy, ýa-da şuňa meňzeş materiallardan ýasalýar.Boýnuň direginiň öň tarapy birneme pes we dykylan padiň ululygy mandible görnüşine laýyk gelýär.Ol ýaňagy "goldaýar", kellesini - eňegini - boýnuny birneme çeýe ýagdaýda edýär, arkasy bolsa beýik bolup, ýassykda bolýar.Degilende, kelläniň yza egilmezligi we boýnuň gaty uzalmazlygy üçin ýatlatma hökmünde ulanylyp bilner.

Önümiň görkezilmegi

önüm_display (1)
önüm_display (2)
önüm_display (3)
önüm_display (4)
önüm_display (5)

Boýnuň ýumşak idegi, gubka boýnuna ideg

Orta dykyzlykly gubkadan ýasalan ýumşak boýun ideg gubka, adam boýnunyň şekiline görä, hökmany we arka ýassyk, berkitmek we düzeltmek üçin niýetlenendir.
Boýnuň işi kelläniň we boýnuň egilmeginiň, yza egilmeginiň we burulmagynyň öňüni alyp biler, ýatgy oňurgasyny gorap biler, boýnuň basyşyny azaldyp, erkin geýip biler.

Boýnuň goldawy

Boýnuň goldawy, adatça boýnuň ýakasy diýlip atlandyrylýan, ýatgynyň spondilozy üçin kömekçi bejeriş guraly bolup, esasan ýatgynyň döwülmegi we ýerini azaltmak üçin ulanylýan lukmançylyk daşarky berkitme ýaýyna degişlidir.

Gubka ýakasy

Gubka ýakasy, oňurganyň oňurga berkitmesi, lukmançylyk daşarky berkitme ýaýyna degişlidir, önüm ýokary dykyzlykly gubkadan ýasalýar, geýmek üçin amatly we bogun jadyly berkidiji.Icalatgynyň ýumşak ýumşaklygy, agyry, ukusyzlyk we beýleki alamatlar üçin amatlydyr.Esasan goldaw beriji we düzediji rol oýnaýar.

Boýnuň ýumşak goldawy softumşak boýun goldawy, ýa-da şuňa meňzeş materiallardan ýasalýar.Boýnuň direginiň öň tarapy birneme pes we dykylan padiň ululygy mandible görnüşine laýyk gelýär.Ol ýaňagy "goldaýar", kellesini - eňegini - boýnuny birneme çeýe ýagdaýda edýär, arkasy bolsa beýik bolup, ýassykda bolýar.Degilende, kelläniň yza egilmezligi we boýnuň gaty uzalmazlygy üçin ýatlatma hökmünde ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň